Efekt przyspieszonego postępowania układowego

Proces przyspieszonego postępowania układowego stanowi jeden z czterech rodzajów postępowań uregulowanych przepisami Praca restrukturyzacyjnego. Nie jest możliwy wybór optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego bez szczegółowego zaznajomienia się z sytuacją, w jakiej znajduje się dłużnik i bez dokładnej analizy przepisów, na podstawie których są prowadzone tego rodzaju sprawy. Co warto wiedzieć na temat tego rozwiązania.

Korzystamy z przyspieszonego postępowania układowego

przyspieszone postępowanie układoweCelem przyspieszonego postępowania układowego jest umożliwienie dłużnikom zawarcia układu z wierzycielami, po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jednocześnie można przeprowadzić je wyłącznie wtedy, kiedy liczba spornych wierzytelności nie przekroczy poziomu piętnastu procent wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Warto zdecydować się na przyspieszone postępowanie układowe. Takie postępowanie składa się z dwóch zasadniczych elementów, spośród których pierwszy stanowi postępowanie w sprawie rozpoznana wniosku o otwarcie tego typu restrukturyzacji, a drugi właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Ten drugi element zaczyna swój bieg wyłącznie wówczas, gdy sąd zatwierdzi złożony wniosek o otwarcie i dopiero wtedy mamy do czynienia z właściwym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Wniosek restrukturyzacyjny w przyspieszonym postępowaniu układowym, tak jak w innych rodzajach restrukturyzacji, powinien zostać złożony we właściwym sądzie restrukturyzacyjnym. Znaczenie ma tu siedziba głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Wniosek dotyczący otwarcia przedmiotowego postępowania powinien spełniać wszelkie warunki formalne pisma procesowego. Należy w nim zawrzeć propozycje układowe ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, aktualny wykaz majątku dłużnika, wykaz wierzycieli, a także sumę wierzytelności. Prawidłowe przygotowanie wniosku będzie niezwykle istotne, ponieważ sąd rozpozna go na posiedzeniu niejawnym na postawie dokumentów.